شیمی پل شیمی پل

کوپلیمر (PP شیمیایی)

کوپلیمرها؛ پلیمرهایی مشتق شده از بیش از یک نوع مونومر هستند.

کوپلیمرهای تشکیل شده از دو نوع مونومر را bipolymer و کوپلیمرهای متشکل از 3 و 4 مونومر به ترتیب تری پلیمر و پلیمرهای 4 بعدی نامیده می شوند. کوپلیمرهای تجاری زیادی وجود دارند که مهم ترین آنها آکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)  و اتیلن وینیل استات (EVA) هستند.

کوپلیمر (PP شیمیایی)