محصول برچسب خورده با "پلی پروپیلن"

productbox.modal.caption.before PP 1102XL
PP 1102XL
نام ماده: پلی پروپیلن نساجی
فرمول شیمیایی: PP 1102XL
گرید: 1102XL
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: رجال
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP 1102XL

productbox.modal.caption.before PP 1102XM
PP 1102XM
نام ماده: پلی پروپیلن نساجی
فرمول شیمیایی: PP 1102XM
گرید: 1102XM
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: رجال
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP 1102XM

productbox.modal.caption.before PP 440g
PP 440g
نام ماده: پلی پروپیلن
فرمول شیمیایی: PP-440G
گرید: 440G
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند:جم
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP 440g

productbox.modal.caption.before PP 510L
PP 510L
نام ماده: پلی پروپیلن نساجی
فرمول شیمیایی: PP 510L
گرید: 510L
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند:جم - نوید زر شیمی
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP 510L

productbox.modal.caption.before PP 548R
PP 548R
نام ماده: پلی پروپیلن شیمیایی
فرمول شیمیایی: PP-548R-
گرید: 548R
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: نوید زرشیمی- جم
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP 548R

productbox.modal.caption.before PP 552R
PP 552R
نام ماده: پلی پروپیلن نساجی
فرمول شیمیایی: PP-552R
گرید: 552R
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: جم
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP 552R